Website URL :

You are here: 
   Cynnal sgyrsiau anodd (Having Difficult Conversations delivered in the medium of Welsh)


Overview

Trosolwg: Mae'r cwrs hwn yn darparu technegau ymarferol ac effeithiol i gynnal a rheoli sgyrsiau anodd â staff.

Business need

Angen busnes: Un o elfennau mwyaf heriol rheoli perfformiad yw codi sgyrsiau am bynciau sensitif. Mae gallu mynd i'r afael â materion dadleuol mewn ffordd gytbwys, tawel a chyson yn sgìl werthfawr ym mhob agwedd ar fywyd gwaith. Mewn cyd-destun gweithle gall y sgiliau hyn helpu i hyrwyddo timau cynhyrchiol ac effro a gweithlu wedi ei reoli'n well. Mae rheolwyr sy'n osgoi sgyrsiau anodd mewn perygl o danseilio eu sefyllfa eu hunain a cholli hygrededd gyda staff o bosibl.

Mae'r cwrs yn cynnwys ffyrdd o fynd i'r afael â materion sensitif fel bwlio, materion emosiynol, gwrthwynebiad i feirniadaeth a pherfformiad gwael.

Y
mgollwch mewn amgylchedd chwarae rôl diogel lle byddwch yn cael profiad ymarferol o sut i reoli trafodaeth ynghylch nifer o bynciau lletchwith, gan gynnwys gwrthdaro rhwng personoliaethau, disgyblaeth a chyfleu diswyddiadau.

Suitable For

Yn addas ar gyfer: Arweinwyr tîm neu reolwyr, penaethiaid adrannau, Cyfarwyddwyr sefydliadau llai o faint, Goruchwylwyr a'r rhai sy'n dymuno gloywi eu sgiliau cyfathrebu yn y gweithle.

Sylwer: Mae hon yn sesiwn hyfforddi gynhwysfawr. Mae'r diwrnod yn cynnwys rhoi profiad ymarferol i'r rhai a fydd yn bresennol; rhaid iddynt fod yn barod i gymryd rhan mewn ymarferion chwarae rôl

Programme

Rhaglen:

Wynebu'r broblem:


· Beth yw sgwrs anodd?

. Pryd ddylwn i siarad â'r gweithiwr?

Paratoi a chynllunio ymlaen llaw:

· Casglu gwybodaeth

· Gwirio eich polisïau

· Meddwl am eich dull a'r canlyniad

Sgiliau cyfathrebu y byddwch eu hangen:

· Cadw rheolaeth

· Sgiliau holi a gwrando

Technegau y gallwch eu defnyddio:

· Iaith y corff a chydberthynas

Strwythuro'r sgwrs:

· Paratoi eich templed

· Cynnal y sgwrs

· Atebion, camau dilynol a chymorthPam Acas?

Mae Acas yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr, awdurdodol a fforddiadwy y gallwch ymddiried ynddo.

Rydym ar flaen y gad o ran datblygu a gwella Cysylltiadau Cyflogaeth, rheoli pobl ac arferion Adnoddau Dynol yn y gweithle. Rydym wedi bod yn un o'r arbenigwyr blaenllaw yn y maes hwn ers dros dri deg pump o flynyddoedd ac rydym yn gweithio â sefydliadau bach a mawr bob dydd. Mae'r profiad unigryw hwn yn gyfraniad gwerthfawr at ein hyfforddiant a’n digwyddiadau arferion da.

Mae ein sesiynau hyfforddi dan arweiniad arbenigwyr yn cael eu cynllunio i alluogi trafodaeth a rhyngweithio, ac mae ein hamrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau cyngor a chymorth yn sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth ychwanegol i’ch gweithle os byddwch ei hangen.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Acas hefyd yn cynnal cyrsiau ar Gyfryngu. Mae cyrsiau'n amrywio o sesiynau rhagarweiniol sylfaenol i'n Tystysgrif achrededig mewn Cyfryngu yn y Gweithlu Mewnol.

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i weld dyddiadau cyrsiau yn eich ardal chi.

 


Venue Conwy: Venue TBC   Map (opens in new window)   Date 28/01/2020    Time 10:00 - 16:00   
Price £255.00 per person    Please note our training events are VAT exempt
To book now

* Max of 4 delegates per organisation. Please call Acas on 0300 123 1150 or email events@acas.org.uk if numbers exceed this or for more details about the training session.